8bde22ce
ddbbd27e

Konsung Covid-19 Ag (öz-özüni barlamak) synag toplumy CE1434 bilen bellik edilip, şoňa laýyklykda CE şahadatnamasy bolmaly.

Konsung Covid-19 Antigen çalt synag toplumy (Kolloid altyn) - Öz-özüňi barlamak üçin 18-nji ýylda CEB CE şahadatnamasyny aldythMart 2022. Önüm EUB-de we CE şahadatnamasyny ykrar edýän ýurtlarda öz-özüni barlamak (öýde ulanmak) bazarynda satylyp bilner.

Konsung Covid-19 Antigen çalt synag toplumy (Kolloid altyn) - Öz-özüňi barlamak üçin, adamlar tarapyndan alnan burun çişmesi.Onuň ajaýyp öndürijiligi, ýokary aýratynlygy we takyklygy irki triage we çalt dolandyryşa amatly bolup, irki hadysalary ýüze çykarmak ukybyny hasam güýçlendirýär.

Şol bir wagtyň özünde, işlemek aňsat we synag enjamlaryny ulanman 15 minutyň içinde synag netijelerini alyp bolýar.Highokary takyklyk bilen, şahsyýetler we maşgalalar üçin “Coronavirus” romanyny çalt tapmak üçin peýdalydyr.

Konsung, dünýädäki adam saglygy üçin hünär önümleri we hyzmatlary bermäge borçlandy.Dürli amaly ssenariýalarda täze koronawirus tapmagyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe täze koronawirusy kesgitlemek çözgütleri hödürlendi.

Koronawirus pandemiýasy romanynyň iň möhüm pursatynda Konsung Medisinasy epidemiýa üns bermegini dowam etdirer, global epidemiýanyň öňüni almaga we gözegçilikde saklamaga işjeň gatnaşar we işiň we önümçiligiň global derejede täzeden başlamagyna berk goldaw berer.

TakmynanKonsung

Koprak oka
 • Sergi

  Sergi

  Konsung lukmançylygy, Şanhaýda geçirilen 84-nji Hytaý halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasyna gatnaşdy

Sergiwe
GYSGAÇA SAKLANMAK KITLERI

Hemmesini gormek
 • Konsung Global pes we orta girdejili ýurtlarda bilelikde lukmançylyk enjamlarynyň ösüşine goldaw bermek üçin FIND bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi

  Konsung strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi ...

  On gowrak meşhur IVD R&D we önümçilik kompaniýalary bilen geçirilen birnäçe tapgyr bäsleşigiň üsti bilen Konsung sentýabr aýynda FIND tarapyndan gury biohimiýa tehnologiýa platformasy esasynda millionlarça dollarlyk taslama grantyna eýe boldy.FIND bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdik ...
 • Wentilator satyn almak

  Wentilator satyn almak

  TheGijäniň dowamynda köplenç oýansaňyz, dem alsaňyz ýa-da dem alsaňyz, agyr uky apnesi bilen ejir çekip bilersiňiz.Şeýle bolsa, ukynyň bozulmagyny düzetmek üçin howa geçirijisini ulanmagyňyz gaty ähtimal.Eless Şeýle-de bolsa, amatly howa çalşyjyny nädip saýlamaly we ulanmaly ...